3 thoughts on “אתגר בלון לחלל

  1. עדכון קצר: המכשיר משדר, אך בעוצמה נמוכה, כך שאני בעיקר מותרד מעניין התווך. כרגע אף תחנת חובבים לא קולטת את השידור
    בניתי אנטנה סבירה לתחום ה434 ומחפש פתרון טוב ובעיקר קומפקטי 144 (יש לנו מגבלות משקל וגודל(

    1. עזר, כי ככה באה הערכה
      חוץ מזה שככל אצבע ככל שהתדר נמוך קולטים יותר רחוק

Comments are closed.